Integritetspolicy

Integritetspolicy

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

TraktorCity värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av TraktorCity.

Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information TraktorCity samlar in och hur denna används.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

TraktorCity i Norrland AB AB, org.nr. 556064-1432, med adress Hammarvägen 39, 94336 Öjebyn är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. TraktorCity är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och plats för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar oss samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. Personuppgifter som vi har samlat in från dig När du handlar hos TraktorCity, besöker vår butik eller verkstad eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter.

Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på TraktorCity.se

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • För att ge dig information om och behandla dina köp tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden.
 • Vid delbetalning eller kredit och köp skickas dina uppgifter till Kreditföretaget och samarbetspartner
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att kunna anpassa vår verksamhet efter ditt beteende och preferenser
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar
 • För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: TraktorCity behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter hos TraktorCity sker med den lagliga grunden för att TraktorCity ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtalet om medlemsvillkoren som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Som kund har du när som helst rätt att bli glömd genom att meddela det, varvid behandlingen som avser personuppgifter som rör personuppgifter, profilering och skyldigheter upphör, se vidare under rubriken Mina rättigheter. En kortare tid efter utträde från TraktorCity kan personuppgifter för enskilda köp behandlas med stöd av intresseavvägning.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Direktmarknadsföring TraktorCity kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du begär att bli glömd eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst genom kontakt med TraktorCity, anpassa genom vilka kanaler du önskar att TraktorCity kontaktar dig. Avsändare för utskick är TraktorCity i Norrland AB.

Profilering TrasktorCity kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på TraktorCity i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande; • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar. • Leverantörer av adressuppgifter. • Samarbetspartners som hanterar betalning. • Vi skickar endast de uppgifter som behövs. • Våra leverantörer för att kunna fullfölja åtaganden som garanti, GPS-övervakning osv.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

TraktorCity vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

TraktorCity lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom Sverige. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till TraktorCity ger du medgivande till TraktorCity att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i TraktorCitys IT-system. Uppgifter om dina inköp sparas så länge det anses vara behövligt. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som TraktorCity har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta ossce. TraktorCity är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta TraktorCity. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.3

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@traktorcity.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. Adress: TraktorCity i Norrland AB, Hammarvägen 39, 943 36 Öjebyn Tel: 0911-66420

Dessa villkor har fastställts av TraktorCity och gäller från och med 2022-12-22.